Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Het verloop van het onderzoek in grote lijnen
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:21515
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Het verloop van het onderzoek in grote lijnen

Gegevensverzameling door Vigeo Eiris

Om een strikte scheiding aan te brengen tussen het gegevensonderzoek enerzijds en het beslissingsproces (integratie, uitsluiting of herbevestiging van bedrijven in het Ethibel Investeringsregister) anderzijds en om de kwaliteit en de objectiviteit van het onderzoek te garanderen, heeft Forum ETHIBEL de gegevensinzameling uitbesteed aan Vigeo Eiris, een toonaangevend Europees ratingbureau. Vigeo Eiris voert deze  zelfstandig uit op basis van het Ethibel lastenboek en rapporteert de resultaten aan Forum ETHIBEL.

Norm-gebaseerde screening en onderzoek positieve criteria

Een bedrijf wordt onderzocht op basis van de positieve criteria vastgelegd door Forum ETHIBEL in het lastenboek van het Ethibel-label. Dat lastenboek, gebaseerd op internationaal erkende normen en conventies, bevat zes onderzoeksdomeinen die alle aspecten van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bestrijken: mensenrechten, menselijk kapitaal, milieu, maatschappelijke impact, marktethiek en deugdelijk bestuur.

Onderzoek uitsluitingcriteria

Forum ETHIBEL hanteert ook criteria die kunnen leiden tot de uitsluiting van een bedrijf uit het Ethibel Register, afhankelijk van de mate en de aard van betrokkenheid van het bedrijf bij controversiële producten en activiteiten. Deze controversiële producten en activiteiten die tot uitsluiting kunnen leiden zijn: wapens, tabak, gokspelen, nucleaire energie, schadelijke chemicaliën, seksindustrie, GGO's, alcohol, dierenmishandeling, landroof, schaliegas, teerzanden, fossiele brandstoffen, niet-gecertificeerd hout en palmolie en voedselspeculatie.

Controversescreening

Forum ETHIBEL houdt rekening met de betrokkenheid van een bedrijf in grote problemen of controverses . Het gewicht van een controverse wordt beoordeeld op basis van (onder andere) de ernst en frequentie van de controverse, de geografische verspreiding, het aantal betrokken werknemers en stakeholders, de responsiviteit van de onderneming, de bereidheid van het bedrijf tot onderhandelen, de mogelijke financiële gevolgen en de verdere potentiële risico's.

Rating

Na het onderzoek krijgt het bedrijf een rating die het resultaat is van de afzonderlijke prestaties op de diverse criteria. De eindevaluatie, rating en selectie de van bedrijven voor het Ethibel investeringsregister is uitsluitend de competentie en de verantwoordelijkheid van Forum ETHIBEL, welke hierbij wordt ondersteund door de onafhankelijke deskundigen van het Registercomité. Het Registercomité van Forum ETHIBEL evalueert het Vigeo Eiris onderzoek en vraagt om aanvullende analyses indien nodig. Het Registercomité adviseert vervolgens de Raad van Bestuur over de opname van de bedrijven in het investeringsregister. De uiteindelijke beslissing hieromtrent wordt genomen door de Raad van Bestuur.

Updates en opvolging

Sector updates en herzieningen van de MVO profielen van de bedrijven vinden elke 18 maanden plaats. De MVO prestaties van de bedrijven worden echter permanent opgevolgd op het vlak van betrokkenheid in belangrijke controverses of controversiële activiteiten.

Update van het Ethibel Investeringsregister

Het Ethibel Investeringsregister wordt 6 tot 7 keer per jaar geactualiseerd.

Communicatie

Elk bedrijf wordt op de hoogte gehouden van het onderzoek en krijgt volledige inzage in het onderzoeksrapport. Een korte samenvatting ervan wordt publiek gemaakt.

 

Lees ook: