Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Alle cases
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:29239
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Alle cases

Onderzoeksopdrachten

Voor Eurosif, het Europese forum dat tot doel heeft MVI te bevorderen, heeft Forum ETHIBEL een audit- en certificatieprocedure opgezet voor zijn Transparantiecode voor beleggingsfondsen.

Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector, heeft Forum ETHIBEL om advies gevraagd voor de opmaak en uitvoering van een roadmap voor de (deel-)aspecten transparantie, audit en controle van de minimale norm voor maatschappelijk verantwoord investeren (SRI/MVI) in België.

Voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bestudeerde Forum ETHIBEL de mogelijkheden om de overschotten die voortvloeien uit het thesauriebeheer van lokale besturen (gemeenten en OCMW’s), optimaal te beleggen volgens de MVI- principes.

POD DO, de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling gelastte Forum ETHIBEL met een evaluatieopdracht rond twee bestaande MVI-wetgevingen in verband met transparantieverplichtingen in het kader van de aanvullende pensioenen en de instellingen voor collectieve belegging.

Voor Belsif, het Belgisch Forum voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren, bereidde forum ETHIBEL een perceptie- en behoefteonderzoek voor, en een leeronderzoek naar belemmeringen bij de marktzetting van duurzame en verantwoorde investeringsproducten in België.

Forum ETHIBEL was grondlegger van de ARISTA standaard, een MVI-kwaliteitsstandaard van ARISE, de Association for Responsible Investment Services (het vroegere AI CSRR). Deze standaard wordt ontwikkeld in samenwerking met verschillende Europese partners, en valt dus niet samen met het lastenboek van Forum ETHIBEL.

De Koning Boudewijnstichting selecteerde Forum ETHIBEL voor de uitvoering van het onderzoek “Les Consommateurs ont la parole – Consumenten aan het woord”. Opzet van het onderzoek was een zicht krijgen op de drijfveren van ethische beleggers en op hun tevredenheid over de aangeboden producten.

 

Methodologisch advies en sociaal-ethische revisie

Forum ETHIBEL is sporadisch betrokken bij zogenoemde 'social audits' van enkele binnen- en buitenlandse bedrijven (voorbeelden zijn The Body Shop plc en Opnieuw & Co). Een social audit is een proces waarbij een gerichte dialoog op gang gebracht wordt tussen een bedrijf en de ‘stakeholders’. Deze dialoog toetst in welke mate een bedrijf zijn missie realiseert en tegemoet komt aan de verwachtingen van zijn ‘maatschappelijke aandeelhouders’.

Forum ETHIBEL heeft meegewerkt aan instrumenten voor zelfevaluatie om de prestaties van KMO’s te meten op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen: Albatros, CSR Review, Socratest.

Voor de Cel Sociale Economie van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie voerde Forum ETHIBEL een informatiecampagne rond het Belgisch Sociaal Label. Ook werd een gedetailleerde “Handleiding bij de aanvraag van het Belgisch Sociaal Label” samengesteld.

Voor ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) onderzocht Forum ETHIBEL het MVI-gehalte van de thesaurieportefeuille. Er werd ook een waarderingssysteem Duurzaam Ondernemen voor ARKimedes opgesteld.

Voor de Koning Boudewijnstichting werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd rond een mogelijk “Fair Water Label”.

 

Jureringen

Sporadisch wordt Forum ETHIBEL gevraagd voor jureringen.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de 'Leeuw van de Export', die jaarlijks uitgereikt wordt door Flanders Investment & Trade. Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen wil hiermee bedrijven in de kijker zetten die op het vlak van export toonaangevende prestaties neerzetten. Ook aspecten rond het duurzaam en ethisch internationaal ondernemen (DEIO) worden in rekening gebracht.

We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de Solidaritest®, de jaarlijkse wedstrijd die de kwaliteit van de sociale en humanitaire inspanningen van ondernemingen meet en beloont. We hebben meegewerkt aan de opmaak van de kwaliteitsstandaarden, en zitten ook nu nog elk jaar in de jury bij de beoordeling van de kandidaten.

De Award for Best Belgian Sustainability Report beloont de ondernemingen en andere entiteiten die behalve over hun financieel-economische gegevens ook op een transparante manier rapporteren over hun maatschappelijke welzijnsaspecten en hun impact op het milieu. Deze prijs wordt georganiseerd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Business & Society Belgium en KAURI. Forum ETHIBEL draagt bij tot het initiatief als jurylid.

Voor de Vlerick Angels Acknowledgement Award zette (van 2006 tot 2008) Forum ETHIBEL zijn knowhow in als jurylid. De award was een initiatief van de Vlerick Angels, een groep studenten uit de Vlerick Masteropleidingen, die elk jaar een kleinschalig schoolproject selecteerden waarvoor geld wordt ingezameld.

 

Bijkomende informatie en contact